استارت آپ استودیو پلنت

استارت آپ استودیو پلنت با هدف پیش شتابدهی استارت آپ ها تشکیل شد. هدف ما در این مجموعه تحقق رویاهای شماست

درباره استارت آپ استودیو پلنت چگونه کار میکند؟

About Us

استارت آپ استودیو پلنت از ایده هایی که افراد یا سازمان های مختلف ارائه می کنند حمایت می کند که خیلی زود به نتیجه برسند. افراد و سازمان ها ممکن است ایده هایی داشته باشند که خود نه وقت رسیدگی به آن را دارند نه راه های به ثمر رساندن یک ایده را می شناسند. ما در استارت آپ استودیو پلنت یک تیم فنی کنار این دوستان قرار می دهیم که ایده های خام را به بیزینس های پایدار تبدیل کند.