اشتراک نقره ای

میلیون تومان 3
سالیانه
 • تخفیف خرید تجهیزات و وسایل: 10% (تعداد نامحدود)
 • پیگیری صدور بیمه نامه ها: رایگان
 • پیگیری خسارات بیمه درمان: رایگان
 • اجاره تجهیزات: 20 روز رایگان در طول سال
 • خدمات پرستاری ساعتی: 15 با استفاده تا سقف 2 میلیون تومان در سال
 • خدمات ساعتی همراهی: 30 ساعت رایگان در سال
 • تور سالمندی: 6 بلیط تور رایگان در سال

اشتراک طلایی

میلیون تومان 6
سالیانه
 • تخفیف خرید تجهیزات و وسایل: 15% (تعداد نامحدود)
 • پیگیری صدور بیمه نامه ها: رایگان
 • پیگیری خسارات بیمه درمان: رایگان
 • اجاره تجهیزات: 50 روز رایگان در طول سال
 • خدمات پرستاری ساعتی: 30 بار استفاده تا سقف 4 میلیون تومان در سال
 • خدمات ساعتی همراهی: 70 ساعت رایگان در سال
 • تور سالمندی: 15 بلیط تور رایگان در سال
VIP